• Catalogue
  • Training
  • Booklets
  • EggsBanner

block texture border muted

Adroddiad Sbotolau – Erthygl 31

Mae’r Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi  Adroddiad SbotolauErthygl 31: yr hawl i bob plentyn gael gorffwys a hamdden, cymryd rhan mewn chwarae a gweithgareddau hamdden, a chyfranogi mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau. I gyd-fynd â hyn mae bwrdd stori fideo ar-lein, sy’n crynhoi’r prif negeseuon a chanfyddiadau’n hwylus ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Mae’r prif faterion a gyfeiriwyd at Awdurdodau Lleol yn cynnwys:

 

* Hyrwyddo'r hawl i chwarae a hamddena a bod gan yr awdurdod lleol ran allweddol i'w chwarae yn hyn

* Sicrhau bod trefniadau mewn lle i bob plentyn a pherson ifanc i gael cyfleoedd ystyrlon i fod yn rhan o'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt, yn enwedig mewn perthynas â'r prosesau digonolrwydd chwarae statudol.

 

Yn achos sefydliadau eraill sy’n ymwneud â darparu cyfleoedd chwarae, hamdden, chwaraeon, celfyddydau, diwylliant a threftadaeth ledled Cymru, y neges yw sicrhau bod y lleisiau a’r materion a geir yn yr adroddiad hwn yn cael eu rhannu’n eang, ac ystyried cynnal trafodaethau ynghylch mabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.