• Booklets
  • EggsBanner
  • Training
  • Catalogue

block texture border muted

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol neu fath arall o drais yn erbyn menywod, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.  Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.

Ar gyfer yr ymgyrch hon rydym wedi ymgystylltu â phobl ifanc a myfyrwyr i gynhyrchu negeseuon a deunyddiau sy'n berthnasol iddynt hwy.  Mwy o wybodaeth: Byw heb ofn

 

 

Cymru Ifanc

Mae wefan newydd Cymru Ifanc, y man canolog ar gyfer prosiect llais ieuenctid newydd Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesa, byddwn ni’n datblygu gwaith newydd ar faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chrynhoi’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn eich fforymau, eich ysgolion a’ch sefydliadau chi. Byddwn ni’n rhannu eich lleisiau a’ch barn gyda Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael gwrandawiad ac yn arwain at newidiadau sy’n effeithio ar eich bywyd.Cymru Ifanc

Wales MapCY

A hoffech chi Adnoddau Hawliau Plant?

Gallwn ddarparu erthyglau, taflenni a gwybodaeth i weithwyr proffesiynol, oedolion, plant a phobl ifanc am hawliau plant ac am Gonfensiwn y Cenhedloaeth Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i ofyn am ddeunyddiau.

Eggs

Meic Cymru

Angen gwybodaeth? Angen cyngor? Hoffet ti gael rhywun sydd yno i ti? - Cysyllta â MEIC

Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud.

Cysyllta â MEIC yn y Gymraeg neu’n Saesneg, Ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gelli gysylltu â ni drwy’r ffôn, e-bost, testun SMS neu neges wib. Mae MEIC yn gyfrinachol, yn ddienw, am ddim ac yma i ti.  MEIC Rhywun sydd yno i ti

 

meic

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) - pecyn e-ddysgu

Bydd y pecyn e-ddysgu hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc.

Mae wedi ei gynllunio i roi cyflwyniad ar CCUHP ac yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos, dolenni i wybodaeth ychwanegol a gwefannau eraill.

Bu plant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn natblygiad y pecyn.

Rydyn ni eisoes wedi cael adborth rhagorol yn ystod y cyfnod peilot:

"Byddai'r hyfforddiant yn rhagorol i'w ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â gweithwyr proffesiynol"

Lawrlwythwch y ffeil zip yma neu cliciwch ar y ddelwedd i fynd yn syth i'r hyfforddiant. 

ELearningCY

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo