• Training
  • EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

Croeso i 2016, ein Blwyddyn Antur

Mae’n amser am antur! Dewch i archwilio’n cestyll gwych, ewch ar antur Gymreig fel Bear Grylls neu ddiwrnod gwyllt ym myd natur. Dyma’r amser perffaith o’r flwyddyn i reidio’n llwybrau beicio mynydd, ymweld â thraeth tywodlyd neu fwynhau golygfa o gopa mynydd. Mae gynnym ni hefyd syniadau newydd am seibiant dros benwythnos neu ddiwrnodau allan.  Mae llawer iawn o bethau i’w gwneud a llefydd i ymweld â nhw, felly ewch ar antur newydd yng Nghymru! Croeso i ein blwyddun antur

Llinell gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.  Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i fanteisio ar wasanaethau lleol a rhanbarthol priodol.

Mwy o wybodaeth:  Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol neu fath arall o drais yn erbyn menywod, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.  Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.

Ar gyfer yr ymgyrch hon rydym wedi ymgystylltu â phobl ifanc a myfyrwyr i gynhyrchu negeseuon a deunyddiau sy'n berthnasol iddynt hwy.  Mwy o wybodaeth: Byw heb ofn

 

 

Cymru Ifanc

Mae wefan newydd Cymru Ifanc, y man canolog ar gyfer prosiect llais ieuenctid newydd Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesa, byddwn ni’n datblygu gwaith newydd ar faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chrynhoi’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn eich fforymau, eich ysgolion a’ch sefydliadau chi. Byddwn ni’n rhannu eich lleisiau a’ch barn gyda Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael gwrandawiad ac yn arwain at newidiadau sy’n effeithio ar eich bywyd.Cymru Ifanc

Wales MapCY

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.