block texture border muted

Hawliau

Poblogaedd

Gallwch chwilota drwy'ch hawliau ar y wal isod, neu gallwch chi lawrlwytho'r rhestr lawn yma!

Wantacopy

Rhowch wybod i ni beth yw'ch sefydliad a'r hyn rydych chi eisiau'r copïau ar ei gyfer, a gallwn ni anfon rhai atoch chi yn rhad ac am ddim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Erthygl 1
Erthygl 1

Mae gan bob un dan ddeunaw oed yr hawliau sydd yn y Confensiwn hwn.

Erthygl 2
Erthygl 2

Mae’r Confensiwn yn gymwys i bob un, beth bynnag fo’i hil, crefydd, galluoedd, beth bynnag a feddylia neu a ddywed a pha fath bynnag o deulu y daw ohono.

Erthygl 3
Erthygl 3

Dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Erthygl 4
Erthygl 4

Dylai llywodraethau ofalu bod yr hawliau hyn ar gael i blant.

Erthygl 5
Erthygl 5

Dylai llywodraethau barchu hawliau a chyfrifoldebau teuluoedd i gyfeirio ac arwain eu plant fel eu bod, wrth dyfu, yn dysgu sut i ddefnyddio’u hawliau’n briodol.

Erthygl 6
Erthygl 6

Mae gan bob plentyn hawl i fyw. Dylai llywodraethau ofalu fod plant yn goroesi ac yn datblygu’n iach.

Erthygl 7
Erthygl 7

Mae gan bob plentyn hawl i enw a gofrestrwyd yn gyfreithiol, hawl I genedligrwydd a hawl i wybod am a, chyhyd ag y bo modd, i dderbyn gofal gan ei rhieni.

Erthygl 8
Erthygl 8

Dylai llywodraethau barchu hawl plant i enw, cenedligrwydd a chlymau teulu.

Erthygl 9
Erthygl 9

Ni ddylid gwahanu plant oddi wrth eu rhieni onid yw hyn er eu lles nhw’u hunain, er enghraifft os yw rhiant yn cam-drin neu’n esgeuluso plentyn.

Erthygl 10
Erthygl 10

Dylai teuluoedd sy’n byw mewn gwledydd gwahanol gael yr hawl i symud rhwng y gwledydd hynny fel y gall y rhieni a’r plant gadw mewn cysylltiad neu ddod at ei gilydd fel teulu.

Erthygl 11
Erthygl 11

Dylai llywodraethau gymryd camau i gadw plant rhag cael eu cymryd allan o’u gwledydd nhw’u hunain yn anghyfreithlon.

Erthygl 12
Erthygl 12

Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei hystyried.

Erthygl 13
Erthygl 13

Mae gan blant yr hawl i gael a rhannu gwybodaeth onid yw’r wybodaeth yn niweidiol iddyn nhw ac i eraill.

Erthygl 14
Erthygl 14

Mae gan blant yr hawl i feddwl a chredu’r hyn a fynnant ac i arfer eu crefydd, cyhyd ag nad ydynt yn cadw pobl eraill rhag mwynhau eu hawliau. Dylai rhieni arwain eu plant yn y materion hyn.

Erthygl 15
Erthygl 15

Mae gan blant yr hawl i gydgyfarfod ac ymuno gyda grwpiau a sefydliadau, onid yw hyn yn cadw pobl eraill rhag mwynhau eu hawliau.

Erthygl 16
Erthygl 16

Mae gan blant yr hawl i breifatrwydd. Dylai’r gyfraith eu cadw rhag ymosodiadau ar eu ffordd o fyw, eu henw da, eu teuluoedd a’u cartrefi.

Erthygl 17
Erthygl 17

Mae gan blant yr hawl i wybodaeth ddibynadwy gan y cyfryngau torfol. Dylai teledu, radio a phapurau newydd roi gwybodaeth y gall plant ei deall ac ni ddylent hybu deunyddiau a allai niweidio plant.

Erthygl 18
Erthygl 18

Dylai’r ddau riant rannu cyfrifoldeb dros godi eu plant, a dylent ystyried yr hyn sydd orau i bob plentyn bob amser. Dylai llywodraethau helpu rhieni trwy ddarparu gwasanaethau i’w cefnogi, yn enwedig os yw’r ddau riant yn gweithio.

Erthygl 19
Erthygl 19

Dylai llywodraethau ofalu bod plant yn cael y gofal priodol, a’u cadw rhag trais, camdriniaeth ac esgeulustod gan eu rhieni neu unrhyw un arall sy’n edrych ar eu hôl.

Erthygl 20
Erthygl 20

Rhaidiboblsy’nparchueucrefydd, eu diwylliant a’u hiaith edrych ar ôl plant na all eu rhieni ofalu amdanyn nhw.

Erthygl 21
Erthygl 21

Pan fo plant yn cael eu mabwysiadu yr ystyriaeth gyntaf yw’r hyn sydd orau iddyn nhw. Dylai’r un rheolau gael eu cymhwyso os yw’r plant yn cael eu mabwysiadu yn y wlad lle ganed nhw neu’n cael eu cymryd i fyw mewn gwlad arall.

Erthygl 22
Erthygl 22

Dylai plant sy’n dod i wlad fel ffoaduriaid gael yr un hawliau â phlant a anwyd yn y wlad honno.

Erthygl 23
Erthygl 23

Dylai plant sydd ag anabledd o unrhyw fath gael gofal arbennig a chefnogaeth fel y gallant fyw bywyd llawn ac annibynnol.

Erthygl 24
Erthygl 24

Mae gan blant yr hawl i ofal iechyd o ansawdd da ac i ddwˆ r glân, bwyd maethlon ac amgylchedd glân iddyn nhw gadw’n iach. Dylai gwledydd cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn.

Erthygl 25
Erthygl 25

Dylai sefyllfa plant y mae eu hawdurdod lleol yn hytrach na’u rhieni yn gofalu amdanynt gael ei hadolygu’n rheolaidd.

Erthygl 26
Erthygl 26

Dylai’r Llywodraeth roi mwy o arian ar gyfer plant teuluoedd mewn angen.

Erthygl 27
Erthygl 27

Mae gan blant yr hawl i safon bywyd sy’n ddigon da i ymateb i’w hanghenion corfforol a meddyliol. Dylai’r Llywodraeth helpu rhieni na allant fforddio I ddarparu hyn.

Erthygl 28
Erthygl 28

Mae gan blant yr hawl i addysg. Dylai disgyblaeth mewn ysgolion barchu hunan- barch dynol plant. Dylai addysg gynradd fod am ddim. Dylai gwledydd cyfoethog helpu gwledydd tlotach I gyflawni hyn.

Erthygl 29
Erthygl 29

Dylai addysg ddatblygu personoliaeth a thalent pob plentyn yn gyflawn. Dylai annog plant i barchu eu rhieni, a’u diwylliant nhw ac eraill.

Erthygl 30
Erthygl 30

Mae gan blant yr hawl i ddefnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, boed y rhain yn cael eu rhannu gan fwyafrif y bobl neu beidio.

Erthygl 31
Erthygl 31

Mae gan blant yr hawl i ymlacio a chwarae ac ymuno mewn ystod eang o weithgareddau.

Erthygl 32
Erthygl 32

Dylai’r Llywodraeth gadw plant rhag gwaith sy’n beryglus neu a allai amharu ar eu hiechyd neu eu haddysg.

Erthygl 33
Erthygl 33

Dylai’r Llywodraeth ddarparu ffyrdd o gadw plant rhag cyffuriau niweidiol.

Erthygl 34
Erthygl 34

Dylai’r Llywodraeth gadw plant rhag camdriniaeth rywiol.

Erthygl 35
Erthygl 35

Dylai’r Llywodraeth ofalu na chaiff plant eu cipio neu eu gwerthu.

Erthygl 36
Erthygl 36

Dylai plant gael eu gwarchod rhag gweithgarwch a allai amharu ar eu datblygiad.

Erthygl 37
Erthygl 37

Ni ddylid trin plant sy’n torri’r gyfraith yn greulon. Ni ddylid eu rhoi mewn carchar gydag oedolion a dylid eu cadw mewn cysylltiad â’u rhieni.

Erthygl 38
Erthygl 38

Ni ddylai llywodraethau adael i blant dan bymtheg oed ymuno â’r fyddin. Dylai plant mewn parthau rhyfel gael gwarchodaeth arbennig.

Erthygl 39
Erthygl 39

Dylai plant sydd wedi cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin gael help arbennig I adfer eu hunan barch.

Erthygl 40
Erthygl 40

Dylai plant a gyhuddir o dorri’r gyfraith dderbyn help cyfreithiol. Dylid defnyddio dedfrydau o garchar i blant ar gyfer y troseddau mwyaf difrifol yn unig.

Erthygl 41
Erthygl 41

Os yw cyfreithiau gwlad arbennig yn gwarchod plant yn well nag erthyglau’r Confensiwn, yna dylai’r cyfreithiau hynny aros.

Erthygl 42
Erthygl 42

Dylai’r Llywodraeth wneud y Confensiwn yn hysbys i bob rhiant a phlentyn.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.